Triển khai Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/ĐUK ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề 2024);

Ngày 17/01/2024, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê ban hành Kế hoạch số 08-KH/CB Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”. Theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra là:

1. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền.

2. Cấp ủy chi bộ, Cơ quan, Công đoàn cơ sở của đơn vị căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 52-CT/TU, ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và trở thành việc làm thường xuyên của đơn vị và cá nhân; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

3. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa”.

4. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, công chức trong năm 2024.

Về tổ chức thực hiện:  Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đảng viên, công chức và đoàn viên của đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch cá nhân theo Chuyên đề năm 2024 và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký nêu gương năm 2024 gửi về Cấp ủy chi bộ để theo dõi, tổng hợp và báo cáo./.

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 361
  • Trong tuần: 5308
  • Tất cả: 964355

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn