Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP); Kế hoạch số 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ;

Ngày 30/01/2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận-Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch số  481/KH-TCTĐA06 về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 10/01/2024 với chủ đề năm 2024 là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”.

1.2. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP tại các Sở, ban, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2024.

1.3. Kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

1.4. Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ trong Đề án 06/CP phải được thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ và lộ trình theo kế hoạch đề ra, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng.

2. Yêu cầu

2.1. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quan tâm chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số và Đề án 06/CP với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định; sự hành động đồng bộ ở các Sở, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trên cơ sở phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

2.2. Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan Đề án 06/CP theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho cấp cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia, đây là yếu tố quyết định sự thành công của Đề án 06/CP tại địa phương.

2.3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả của mỗi thành viên Tổ công tác Đề án 06 từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Đảm bảo dữ liệu luôn “Đúng, đủ, sạch, sống” để tạo lập một kho dữ liệu dùng chung nhằm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh. Tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) kết nối với các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành để cắt giảm các giấy tờ, thủ tục, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp trong thực hiện DVCTT.

2.5. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, đồng thời có hình thức phê bình, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không triển khai thực hiện nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến yêu cầu, tiến độ và kết quả chung của tỉnh.

Đính kèm: Kế hoạch số 481 /KH-TCTĐA06

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 415
  • Trong tuần: 5362
  • Tất cả: 964409

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn