Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024;

Ngày 01/02/2024, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 29 /HD- CĐVC về Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024. Theo đó; hướng dẫn tuyên truyền cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; truyền thống vẻ vang của Đảng, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đoàn viên, người lao động (CBĐVNLĐ) vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CBĐVNLĐ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Ninh Thuận.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

3. Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2024) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024)!

8. Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!

9. Nhiệt liệt chào mừng 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024)!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024!

11. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV!

12. Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

13. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

14. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

15. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

16. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

18. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

20. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước!

21. Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

22. Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức triển khai nội dung Hướng dẫn nêu trên; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê đã phối hợp Lãnh đạo cơ quan, Cấp ủy Chi bộ cùng có kế hoạch tuyên truyền các nội dung nêu trên; đồng thời tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp của đơn vị như:

- Tuyên truyền một số khẩu hiệu trên lên bảng đèn Led điện tử của Cục Thống kê;

- Tuyên truyền nội dung văn bản hướng dẫn lên Trang Web Cục Thống kê Ninh Thuận để Công chức, người lao động, cán bộ và đoàn viên công đoàn đơn vị nghiên cứu sâu kỹ, tiếp thu một cách đầy đủ./.

Đính kèm: Hướng dẫn số  29 /HD-CĐVC

Huỳnh Thế Nhiệm
 
 
 
 
 

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 410
  • Trong tuần: 5357
  • Tất cả: 964404

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn