Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Nhằm mục đích: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến công chức, viên chức để nhận thức đầy đủ về vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác văn thư, lưu trữ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ- nhằm đáp ứng tình hình Chính phủ điện tử hiện nay. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; hoạt động công tác văn thư, lưu trữ; tài liệu lưu trữ được bảo vệ, bảo quản an toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác và thực hiện tốt nhu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ngày 22/01/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 351/KH-UBND về Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được xác định như sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm lập hồ sơ điện tử trên hệ thống và nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 5445/UBND-VXNV ngày 28/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 21/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về công tác văn thư, lưu trữ.

3. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện Hệ thống phần mềm “Mở rộng Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc với chức năng Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử” của tỉnh đáp ứng theo quy định, nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, tổ chức sử dụng hồ sơ điện tử trên hệ thống và giải pháp tích hợp, kết nối liên thông để trích xuất nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử theo quy định.

4. Tiếp tục rà soát, thực hiện việc cập nhật Danh mục hồ sơ; tạo hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống TD-Office theo quy định.

5. Tổ chức kiểm tra và thực hiện công tác tự kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

6. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn quy định công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm bố trí cán bộ hoặc chủ động về kinh phí để chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo quy định.

8. Quan tâm bố trí công chức, viên chức tăng cường công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ, hiện đang quản lý tại Kho Lưu trữ hoặc Phòng lưu trữ thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương.

9. Quan tâm trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Kho Lưu trữ hoặc Phòng Lưu trữ và các biện pháp khác đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh, các Hội đặc thù thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động triển khai xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể về công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Đính kèm: Kế hoạch số 351 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 5309
  • Tất cả: 964356

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn