Chỉ Thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị tỉnh
Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc, tạo động lực, khí thế góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV;

Ngày 29/01/2024 Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 56-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị tỉnh.

Theo đó; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức, ý thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; qua đó, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực, khát vọng cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy trình hóa, cá thể hóa, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Xác định rõ nhiệm vụ cấp bách phải được giải quyết ngay; việc nào lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm phải được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định... để chủ động triển khai thực hiện. Các công việc phải được giải quyết bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng; lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, nhất là việc khó, những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra sau kết luận thanh tra, kiểm tra, sau kiểm điểm hằng năm. Chủ động dự báo tình hình, sâu sát, nắm chắc cơ sở, nhất là địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, lệch lạc và xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những phức tạp phát sinh từ thực tiễn ngay từ cơ sở. Cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác; tự giác, nghiêm túc nhận trách nhiệm khi tập thể, lĩnh vực được giao phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc khi có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, bản thân có sai phạm hoặc nhận thấy không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

3. Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp, ngành, đơn vị theo nguyên tắc toàn bộ nội dung công tác Đảng, quản lý nhà nước, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải được quản lý đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, một việc giao một đơn vị chủ trì, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định hiện hành. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành bảo đảm minh bạch, khoa học, nhất quán, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, nhất là người đứng đầu và thực hiện tốt mối quan hệ công tác.

4. Kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực hạn chế, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc; địa phương, đơn vị phát triển không tương xứng với tiềm năng, vị thế, đầu tư của tỉnh, mất đoàn kết nội bộ, tín nhiệm thấp, dĩ hòa, vi quý, dư luận cán bộ, đảng viên và đơn thư phản ánh tiêu cực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Quan tâm giáo dục, xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng, thực hiện đánh giá, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh phù hợp, đúng quy định, phát huy năng lực, sở trường trong công tác. Định kỳ không quá 05 năm luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, vị trí việc làm liên quan đến doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính và người dân theo Nghị định 59/2019/NĐCP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực và vi phạm khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh, xem đây là thước đo đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương với trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; quy hoạch, đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, khoáng sản... Đồng thời tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến trong tham mưu; tăng cường đối thoại với Nhân dân; tiếp dân, giải quyết đơn thư; giải quyết vụ việc bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Tiến hành rà soát toàn bộ nhiệm vụ, công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, phát hiện những nội dung còn để chậm trễ, kéo dài; xem xét quyết định ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung không thuộc thẩm quyền. Cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức khắc phục, kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình liên thông và quy chế, quy trình nội bộ bảo đảm hiệu quả, khả thi, tránh hình thức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Đối với những việc chưa có quy định, quy chế, quy trình, nhất là những vấn đề lớn, khó, vướng mắc, cấp ủy, người đứng đầu phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, nếu không thuộc thẩm quyền, cần báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

6. Phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị này thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên, cổ vũ, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

7. Nhận diện, kiểm điểm, đánh giá trên tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, tinh thần 3 không: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong đó, tập trung một số biểu hiện sau: (1) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, thủ tục, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền hoặc theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về một nhiệm vụ hoặc công việc cụ thể. (2) Không ưu tiên giải quyết ngay các việc cấp bách; các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm; các công việc nổi cộm, bức xúc, cấp bách, công việc liên quan đến địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp... (3) Không chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao phụ trách; tham mưu “lòng vòng”, không  nêu rõ quan điểm, chính kiến, tham mưu không rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm đối với công việc được giao; không phối hợp hoặc phối hợp không có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. (4) Tìm cách đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc chuyển ngang sang cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong khi công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của mình. (5) Không trả lời hoặc trả lời nhưng không nêu rõ quan điểm, chậm trễ trong việc tiếp thu, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền khi được hỏi hoặc xin ý kiến. (6) Không chủ động dự báo tình hình, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tiếp nhận văn bản, nhiệm vụ mà không báo cáo hoặc chậm báo cáo, báo cáo không trung thực, không đúng kết quả thực tế việc thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân được phân công phụ trách. (7) Khi cùng một vấn đề có quy định khác nhau thì chỉ áp dụng những quy định có lợi cho mình, đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác hoặc lệ thuộc vào các cơ quan tư vấn. (8) Một việc, một vấn đề nhưng tổ chức họp bàn nhiều lần, yêu cầu lấy ý kiến nhiều nơi, yêu cầu báo cáo nhiều lần nhưng không giải quyết được công việc. Nội dung chỉ đạo chung chung, khi có nhiều ý kiến khác nhau thì không quyết định, kết luận rõ ràng, không nêu quan điểm, chính kiến, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, yêu cầu bổ sung trình tự, thủ tục mới hoặc chờ đợi sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan chức năng hướng dẫn. (9) Thờ ơ, vô cảm, có thái độ bàng quan, vô trách nhiệm trước các hành vi sai trái trong cơ quan, đơn vị và xã hội; không giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời, không hết trách nhiệm đối với các vấn đề khiếu nại, bức xúc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp. (10) Người đứng đầu đùn đẩy, né tránh, giao cho cấp phó trả lời hoặc cung cấp thông tin, không quyết định những việc thuộc thẩm quyền của mình mà để người khác quyết định hoặc ký thay; thiếu trách nhiệm trong việc xử lý cán bộ dưới quyền có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; buông lỏng quản lý, không theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, nhất là các việc có tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. (11) Không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ, thiếu trách nhiệm trong giải quyết các kiến nghị, phản ánh sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, của Nhân dân, báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Cục Thống kê đã tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng nội dung  Chỉ thị số 56-CT/TU, đến từng đảng viên, công chức, người lao động. Theo đó, chỉ đạo Cục Thống kê tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc của đơn vị; Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục căn cứ các biểu hiện cụ thể tại mục 7 của Chỉ thị này để làm căn cứ xem xét và tham mưu xử lý tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước/.

Đính kèm: Chỉ thị số 56-CT/TU

Huỳnh Thế Nhiệm
 Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 4959
  • Tất cả: 931411

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn