Kế hoạch Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày 25/01/2024, Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch số 64/KH-CTK về Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

Năm 2024 xác định là năm “Tăng tốc”, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; là năm khởi động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2025), 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước diễn ra trong năm 2025.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Cục trưởng, Cục Thống kê Ninh Thuận yêu cầu các phòng nghiệp vụ thuộc khối cơ quan và CCTK các khu vực, thành phố quán triệt phương châm hành động của Chính phủ Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững, và phương châm hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh “Đoàn kết kỷ cương, linh hoạt sáng tạo, tăng tốc hiệu quả”;

1.Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 4614/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) và các văn bản chỉ đạo tỉnh, ngành; các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025, như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cải cách hành chính”; “Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”; "Dân vận khéo”; “Thực hiện văn hóa công sở”..., thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2024: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)...; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

3. Bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành để đánh giá và dự báo sát tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với các Sở, ngành để phối hợp chia sẻ thông tin qua đó nâng cao chất lượng thông tin các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm (cần tập trung đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của cấp uỷ và chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội). Đặc biệt thực hiện tốt công tác cung cấp số liệu, thông tin thống kê phục vụ địa phương được kịp thời. Tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua phấn đấu để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, như:

- Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác trong năm với chất lượng đạt từ 98,90% điểm kế hoạch trở lên, hoặc xếp vị thứ chung cả nước tăng từ 1-2 bậc so với năm 2023.

- Biên soạn và phát hành Niên giám thống kê năm 2023 đúng thời gian quy định. Chú trọng biên soạn, phát hành và phổ biến sản phẩm thống kê theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá nội dung và lĩnh vực thông tin;

- Thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên và định kỳ năm 2024. Tiếp tục theo dõi thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

- Tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp các ngành để xây dựng hoàn chỉnh bộ dữ liệu Thống kê phục vụ cho công tác tham mưu, xây dựng chính sách phát triển ngành và địa phương.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tạo nền tảng, cơ sở hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế theo phân bổ chung toàn ngành, xây dựng mô hình cơ cấu lại đội ngũ công chức đi đôi với xác định vị trí việc làm; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường thực hiện văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

4. Rà soát, ban hành các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng của Cục Thống kê đảm bảo phù hợp với Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và các quy định hiện hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức và người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm và vai trò tham mưu công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong đơn vị.

Bảo UyênTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 4902
  • Tất cả: 931354

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn