Chỉ Thị về Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024;

Ngày 24/01/2024 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững” , và phương châm hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh “Đoàn kết kỷ cương, linh  hoạt sáng tạo, tăng tốc hiệu quả”; tổ chức phát động thi đua năm 2024, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 4614/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025, như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; “Xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cải cách hành chính”; “Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”; "Dân vận khéo”; “Thực hiện văn hóa công sở”..., thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2024: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)...; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

3. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh và Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua phấn đấu để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, như: - Tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11-12%; - GRDP bình quân đầu người đạt từ 101-102 triệu đồng/người;  - Cơ cấu kinh tế: Nông lâm thủy sản chiếm 25-26%; công nghiệp - xây dựng chiếm 41-42%; dịch vụ 32-33%; - Thu ngân sách trên địa bàn khoảng 4.000 tỷ đồng; - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.900 tỷ đồng; - Tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP 39- 40%; -Tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP 42%; - Năng suất lao động khoảng 8-9%; - Tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào GRDP 12%; - Phấn đấu giải ngân đạt 100% nguồn vốn theo kế hoạch và vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. - Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm từ 1,5 – 2%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%; - Có 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 - 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; - Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 64-65%; - Số lao động được đào tạo nghề đạt 9.500 người; - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67-68%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 31%; - Có 98,5% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. - Tỷ lệ che phủ rừng là 48,14%; - Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được cấp nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,7% và hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Bộ Y tế là 100%; - Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành và điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách mới bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm nhất là dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên vùng; Tạo đột phá trong lĩnh vực đất đai để khơi thông nguồn lực; nâng cao vai trò quản lý nhà nước, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút đầu tư chậm tiến độ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. - Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng và phát triển văn hóa toàn diện, bền vững, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tạo nền tảng, cơ sở hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh; tập trung cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. - Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi đôi với xác định vị trí việc làm; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường thực hiện văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. - Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp  thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

4. Rà soát, ban hành các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh đảm bảo phù hợp với Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và các quy định hiện hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất. Tăng cường trách nhiệm và vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về các nội dung, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2024 của các địa phương, đơn vị, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, tỉnh và các đoàn thể phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2024.

8. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, có trách nhiệm cụ thể hóa để thực hiện Chỉ thị này. Tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng, đề nghị khen thưởng để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

9. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước trên các kênh phát sóng, chuyên trang, chuyên mục của Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

10. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2024.

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, Cục Thống kê  đã tuyên truyền, phổ biến toàn văn Chỉ thị số 02/CT-UBND, đồng thời tiến hành xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo những nội dung trên đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị./.

Đính kèm: Chỉ thị số 02/CT-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
 
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 4952
  • Tất cả: 931404

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn