Kế hoạch Chuyên đề phát huy sáng kiến, giải pháp về công tác Cải cách hành chính năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 5021/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 786/KH-CTK ngày 02/12/2021 của Cục Thống kê về Chuyên đề phát huy sáng kiến, giải pháp về công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 656/KH-CTK ngày 05/12/2023 của Cục Thống kê về công tác Cải cách hành chính năm 2024;

Ngày 17/01/2024, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  39/KH-CTK về Chuyên đề phát huy sáng kiến, giải pháp về công tác Cải cách hành chính năm 2024. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật; phát triển sâu rộng trong toàn đơn vị, tạo sự chuyển biến tích trong đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tính mới, giải pháp kỹ thuật, giải  pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã  được áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực tại cơ quan, đơn vị; mỗi công chức và người lao động tạo ra những sáng kiến, những mô hình hay nhằm hợp lý hóa trong công việc được giao.

- Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn đơn vị.

2. Yêu cầu

- Phát động phong trào đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động biết, hưởng ứng tham gia; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động về phong trào thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính của đơn vị và của tỉnh.

- Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải mang tính mới, tính thực tế, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Nội dung các sáng kiến, giải pháp phải đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không được vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

Đính kèm: Kế hoạch số 39 /KH-CTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 4892
  • Tất cả: 931344

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn