Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
Thực hiện Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU, ngày 26/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022);

Ngày 21/9/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 59-HD /ĐUK về Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022). Theo đó; mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền được xác định như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo; đấu tranh phản bác những thông tin quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, tạo không khí phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân đối với cách mạng Việt Nam, nhất là đối với việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

2. Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Ngân, đó là: Trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần cách mạng kiên cường, dũng cảm, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào; việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức của đồng chí Võ Văn Ngân.

Đính kèm: Hướng dẫn số 59-HD /ĐUK; Đềcương tuyên truyền kèm theo

Huỳnh Thế Nhiệm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 4461
  • Tất cả: 669996

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn