Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022;

Ngày 29/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1821/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 458/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp. Tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức phù hợp, biện pháp hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung theo Kế hoạch; thực hiện các hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Kết hợp, lồng ghép thực hiện các hoạt động của Đề án gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án, khoạch PBGDPL khác đang được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Đính kèm: Kế hoạch số 1821/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 567
  • Trong tuần: 4193
  • Tất cả: 750972

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn