Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 461/KH-BCĐ ngày 02/02/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2026;

Ngày 08/4/2022, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ban hành kế hoạch số 1475/KH-UBND về triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2022. Theo đó, mục đích và mục tiêu được xác định cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đưa các nội dung của Phong trào đi vào chiều sâu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong Phong trào, trọng tâm bình xét các danh hiệu văn hóa.

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các cấp và toàn thể xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao vững mạnh ở cơ sở.

II. MỤC TIÊU

- 72% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 70% đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 40% đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 43% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 80% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tiêu biểu; 95% thôn, khu phố giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 15% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật; 90% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc; 31,3% trở lên tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

Đính kèm: Kế hoạch số 1475/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 423
  • Trong tuần: 3428
  • Tất cả: 510471

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn