Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022
Ngày 07/01/2022, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số 20 /KH-CTK về Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, mục tiêu, yêu cầu và nội dung thi đua được xác định như sau:

1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công việc toàn đơn vị;

- Tạo ra nhiều điển hình tiên tiến, những sáng kiến có giá trị qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, hiệu lực quản lý nhà nước;

- Phong trào thi đua được triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục theo các chương trình mục tiêu cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. NỘI DUNG THI ĐUA

- Tập trung chỉ đạo về thực hiện Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 đúng thời gian quy định; Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng và tính khả thi các quy trình. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong giải quyết công việc có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị;

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tính khả thi và hiệu lực của văn bản; thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng năm về hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức làm việc. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan. Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết công việc theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức, đáp ứng yêu cầu hội nhập;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ theo tư tưởng, phong cách, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng các tấm gương điển hình người tốt, việc tốt trong công chức và người lao động của cơ quan./.

Đính kèm: Kế hoạch số   20/KH- CTK

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 5227
  • Tất cả: 555293

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn