Cục Thống kê xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị. Ngày 04/01/2022, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số 13 /KH-CTK về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền được xác định như sau:

1. Mục đích

Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của Cục Thống kê Ninh Thuận trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, tạo động lực thực sự để công chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao;

2. Yêu cầu

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản nội bộ để thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đạt kết quả cao và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho công chức trong đơn vị;

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Cục Thống kê, các Phòng thuộc Cục và Chi cục Thống kê các khu vực/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

3. Nội dung tuyên truyền

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ V việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

- Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch 5021/KH-UBND ngày 20/9/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

- Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định Số: 53/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề:Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Văn bản mới có liên quan./.

Đính kèm: Kế hoạch số 13/KH- CTK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 636
  • Trong tuần: 5147
  • Tất cả: 555213

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn