Cục Thống kê xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành hành pháp luật năm 2022
Ngày 04/01/2022, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số 02 /KH-CTK về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. Theo đó, mục đích, yêu cầu và nội dung được xác định như sau:

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Việc theo dõi thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt việc theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực quản lý của ngành.

3. Nội dung kế hoạch

- Tiếp tục theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 01/2021/QH15; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

- Thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm: Kế hoạch số 02/KH- CTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 793
  • Trong tuần: 5304
  • Tất cả: 555370

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn