Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo; UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 6507/KH-UBND ngày 29/11/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo; theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

-  Kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kỷ cương, liêm chính; tiếp tục nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

-  Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn liền với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Chủ động phối hợp tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không thể tham nhũng, tiêu cực; không dám tham nhũng, tiêu cực; không cần tham nhũng, tiêu cực và làm tốt công tác giáo dục liêm chính để không muốn tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao tỷ lệ thu hồi tải sản tham nhũng, tiêu cực.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; tổ 6 chức sơ kết, tổng kết định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) theo quy định./.

Đính kèm: KH số 6507/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 4624
  • Tất cả: 555398

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn