Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 17 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 6272/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; theo đó, mục đích, yêu cầu và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 được xác định:

- Mục đích

+ Nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển và thực hiện các giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực thủy sản để thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Xác định chức trách, nhiệm vụ của các ngành, địa phương liên quan để chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông qua thực hiện Kế hoạch, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong chiến lược phát triển thủy sản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Yêu cầu

+ Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021, theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

+ Tạo sự thống nhất trong tư duy và hành động của các ngành, địa phương liên quan và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của từng ngành và địa phương; huy động và phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển.

- Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030

Chuyển dịch cơ cấu theo hướng duy trì tỷ trọng của sản xuất giống (tập trung vào đối tượng chính là tôm giống) và nuôi trên biển; giảm tỷ trọng nuôi trên đất liền và khai thác hải sản. Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; phát triển dịch vụ đóng, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm.

1. Về hai thác hải sản: Quy mô 2.267 tàu (vùng khơi 798 tàu, vùng lộng 560 tàu, vùng bờ 909 tàu), sản lượng 130.000 tấn (khai thác vùng khơi 75%). Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các nghề hai thác có tính hủy diệt, xâm hại nguồn lợi thủy sản, huyến hích chuyển sang các nghề thân thiện với môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Áp dụng hoa học công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, hiện đại hóa tàu cá; giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch đến năm 2030 dưới 10%; đảm bảo an toàn thực phẩm và giám sát được 100% tàu cá hoạt động trên biển đối với tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên theo quy định của Luật Thủy sản

2. Sản xuất giống thủy sản:

- Sản lượng tôm giống toàn tỉnh đạt 60 tỷ con (không tính Nauplius).

- Thu hút các doanh nghiệp sản xuất tôm chân trắng và tôm sú trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chủ động sản xuất được 60% tôm thẻ chân trắng bố mẹ và 80% tôm sú bố mẹ, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất tôm giống trong tỉnh.

- Sản lượng giống thủy sản khác đạt 1 tỷ con, trong đó chủ yếu giống cá biển các loại, ốc hương và nhuyễn thể.

3. Nuôi thủy sản thương phẩm:

- Nuôi trên đất liền: Ổn định diện tích từ 500-600 ha nuôi đa đối tượng sinh thái bền vững gắn với du lịch; 100 ha vùng nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải ứng dụng công nghệ cao. Sản lượng đạt 6.000 tấn, trong đó tôm nuôi 4.000 tấn.

  - Nuôi trên biển: Phát triển vùng nuôi biển C , C2, C3, C4 giai đoạn 2021- 2030, với qui mô 1.000 ha. Tổng thể tích nuôi lồng bè đạt 100.000 m3; đối tượng chủ yếu có giá trị kinh tế cao như: tôm hùm, cá biển; sản lượng đạt 1.500 tấn./.

Đính kèm: KH 6272/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 5810
  • Tất cả: 425277

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn