Triển khai thực hiện Kết luận của Chính phủ và của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023
Thực hiện Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ và Thông báo số 04-TB/BCĐCĐS ngày 28/7/2023 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 18/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Công văn số 3430/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Kết luận của Chính phủ và của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương có trách nhiệm:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, trong đó, tiếp tục xác định lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh một cách bền vững. Bám sát thực tiễn, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số ngành, địa phương, nhất là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023 và các nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu của ngành một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tập trung triển khai dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến đơn vị, địa phương. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức của người dân, truyền cảm hứng tạo động lực cho người dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Xây dựng kế hoạch truyền thông về Ngày chuyển đổi số (10/10).

- Tập trung phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng viễn thông, phát triển mạng 5G tại trung tâm các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cơ quan nhà nước; ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng số tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, đảm bảo cho việc kết nối, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh triển khai nền tảng số trong thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử; bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu , bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện ký số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng thông tin điện tử tỉnh và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số; đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng và xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, hoàn thành cấp danh tính số/tài khoản định danh điện tử cho người dân; xây dựng kế hoạch cụ thể để tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ liên quan đến y tế, giao thông, du lịch, đất đai, xây dựng…Chỉ đạo tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Phối hợp với các đối tác hợp tác về chuyển đổi số rà soát, có cơ chế hỗ trợ người dân thiết bị thông minh, tiếp cận sử dụng nền tảng số trong lao động, sinh hoạt.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng số các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai văn bản nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục chủ động rà soát, có giải pháp quyết liệt để triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của cơ quan và từng đơn vị; Phấn đấu cơ quan Cục Thống kê hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số để góp phần nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh một cách bền vững; đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng và xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm.

Đính kèm: Công văn số 3430/UBND-KTTH

Huỳnh Thế Nhiệm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 875
  • Trong tuần: 5880
  • Tất cả: 871724

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn