Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

Ngày 28/02/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  855/KH-UBND về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Theo đó, mục tiêu và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục tiêu:

a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.

b) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức.

c) Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan trong quá trình thực hiện.

d) Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

đ) Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngành, địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

e) Tuyên truyền mục tiêu phấn đấu nâng cao các Chỉ số xếp hạng như: - Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024 tăng từ 05 bậc trở lên so với năm 2023, xếp vị thứ 20/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Ninh Thuận (PAPI) năm 2024 duy trì trong TOP 20 tỉnh, thành phố.  - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 đạt khoảng 69,5 điểm, đưa PCI Ninh Thuận vào nhóm các tỉnh điều hành kinh tế thuộc nhóm khá. - Chỉ số sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 duy trì vị thứ trong TOP 20 tỉnh, thành phố.

2. Yêu cầu:

a) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

b) Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của tỉnh.

c) Nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng vùng, từng nhóm đối tượng. d) Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

đ) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

e) Tăng cường sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

g) Gắn kết công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác dân vận chính quyền và triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

h) Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê đã  tuyên truyền, phổ biến toàn văn nội dung kế hoạch đến toàn thể công chức và người lao động của đơn vị. Đồng thời yêu cầu tất cả công chức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để truy cập và nghiên cứu sâu kỹ các văn bản cấp trên trong mục nội dung tuyên truyền  của kế hoạch để áp dụng, thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh./.

Đính kèm: Kế hoạch số 855/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 367
  • Trong tuần: 5314
  • Tất cả: 964361

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn