Triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Công văn số 3668/BNV-CCHC ngày 13/7/2023 của Bộ Nội vụ về việc đôn đốc, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến;

Ngày 01/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Công văn số 3130/UBND-VXNV về việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh . Theo đó; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị định số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2023; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh tại Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI năm 2022 (thông qua Thông báo số 221/TB-VPUB ngày 03/7/2023 và Thông báo số 238/TB-VPUB ngày 17/7/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); trong đó tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện và nâng cao thật chất chất lượng cung ứng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn tới. Rà soát, có giải pháp quyết liệt để triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai văn bản nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục chủ động rà soát, có giải pháp quyết liệt để triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan và từng đơn vị; Tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI đến đội ngũ công chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức cơ quan, đơn vị. Kịp thời có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính./.

Đính kèm: Công văn số 3130/UBND-VXNV

Huỳnh Thế Nhiệm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 733
  • Trong tuần: 5738
  • Tất cả: 871582

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn