Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

Ngày 10/11 /2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  320/KH-CĐVC về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó; mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, người lao động về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Thông qua tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, làm cho các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong tỉnh hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

4. Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát Kế hoạch 237/KH-LĐLĐ ngày 07/11/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 để tổ chức thực hiện tuyên truyền đúng nội dung, định hướng với các hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả; rà soát thông tin, kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội.

5. Tổ chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thống nhất nội dung, hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch nêu trên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp Lãnh đạo Cục Thống kê đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp của đơn vị như:

- Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các khẩu hiệu trên màn hình Led khổ rộng  tại trụ sở làm việc của  cơ quan Cục Thống kê;

- Tuyên truyền lên Trang Web Cục Thống kê Ninh Thuận toàn văn Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Phụ lục Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để Công chức, người lao động, cán bộ và đoàn viên công đoàn đơn vị nghiên cứu, tiếp thu.

Đính kèm:   - Kế hoạch số 320 /KH-CĐVC;
    - Phụ lục Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam;
   - Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 4879
  • Tất cả: 931331

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn