Triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương;

Ngày 17/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Kế hoạch số 3407/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Theo đó; mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước; tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương; tập trung thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

- Tạo sự thống nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng ngành và địa phương.

Về tổ chức thực hiện:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch của UBND tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đính kèm:  Kế hoạch số 3407/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 849
  • Trong tuần: 5854
  • Tất cả: 871698

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn