Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Ngày 08/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1786/KH-UBND về Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thi hành Luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật.

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

- Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.

Về tổ chức triển khai Kế hoạch nêu trên, Cục trưởng đã chỉ đạo phòng Tổ chức – Hành chính căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  (Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023) đảm bảo chất lượng và hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của các lãnh đạo, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

Đính kèm: Kế hoạch số  1786 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1043
  • Trong tuần: 5570
  • Tất cả: 826986

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn