Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề 2023);

Ngày 15/02/2023, Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch số 129-KH/ĐUK về triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

3. Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021...

4. Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 cần tập trung vào những nội dung cơ bản, vấn đề trọng tâm, có tính đột phá trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã  tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả Đảng viên về các nội dung của kế hoạch. Đồng thời xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan về tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 tại Cục Thống kê; gửi kế hoạch thực hiện về Đảng ủy Khối trước ngày 30/3/2023. Theo đó, Cấp ủy chi bộ sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị mình; đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Đảng ủy khối để theo dõi, chỉ đạo định kỳ 6 tháng, năm theo quy định./.

Đính kèm: Kế hoạch số 129-KH/ĐUK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 4373
  • Tất cả: 753644

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn