Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Kế hoạch số 167 - KH/TU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Nghị quyết số 21- NQ/TW);

Ngày 02/02/2023, Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch số  127-KH/ĐUK về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở được xác định như sau:

Cấp ủy các chi, đảng bộ Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21- NQ/TW và Kế hoạch này; trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nội dung sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (hoàn thành trong tháng 2 năm 2023).

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, chất lượng  đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở; các đảng bộ cơ sở phân công cấp ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách, chịu trách nhiệm trong hoạt động và dự sinh hoạt với tổ chức đảng trực thuộc (thực hiện thường xuyên).

- Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên; các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho cả nhiệm kỳ và hàng năm để tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tùy tiện, buông lỏng quản lý đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (thực hiện thường xuyên).

- Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú (thực hiện thường xuyên).

Tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu trên, Chi bộ Cục Thống kê đã chủ động nghiên cứu, tổ chức phổ biến quán triệt đến tất cả Đảng viên về Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Kế hoạch số 127 của Đảng ủy Khối, báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) theo quy định./.

Đính kèm: Kế hoạch số 127-KH/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 4333
  • Tất cả: 753604

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn