Triển khai Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử;

Ngày 17/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Kế hoạch số 4818/KH-UBND về Triển khai Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó; mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử để đảm bảo Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

b) Các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Giao dịch điện tử bằng hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc địa bàn quản lý. Theo đó, Lãnh đạo Cục Thống kê  chọn hình thức  đăng tải, cập nhật Luật Giao dịch điện tử và văn bản quy định chi tiết trên Trang thông tin điện tử Cục Thống kê Ninh Thuận để công chức và người lao động dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng./.

Đính kèm:  - Kế hoạch số 4818/KH-UBND;
   /SiteFolders/CTK/2941/file/Luat Giao dịch điện tử số 20-2023-QH15..pdf

Huỳnh Thế Nhiệm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 4901
  • Tất cả: 931353

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn