Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Thực hiện mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; đảm bảo gắn kết, đồng bộ với việc triển khai của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo nên sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 23/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số  1894/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh thuận năm 2023. Theo đó, có 19 chỉ tiêu chủ yếu được xác định như sau:

1. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng từ 05 bậc trở lên, xếp vị thứ 30/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Ninh Thuận (PAPI) duy trì trong TOP 20 tỉnh, thành phố.

2. Chỉ số PCI đạt khoảng 68,9 điểm, đưa PCI Ninh Thuận vào nhóm các tỉnh điều hành kinh tế thuộc nhóm khá.

3. Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tăng từ 1% trở lên – đạt 89,64% trở lên; duy trì vị thứ trong TOP 20 tỉnh, thành phố.

4. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực, tránh sự chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; 100% các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định.

5. 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định của tỉnh; 100% công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ phù hợp với tiêu chuẩn vị trí việc làm. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế theo đúng chủ trương và chỉ tiêu đã đề ra.

6. 100% văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được ban hành theo đúng tiến độ và được kiểm tra theo đúng quy định.

7. Cập nhật và công bố kịp thời 100% các thủ tục hành chính theo quy định. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%.

8. Thực hiện thu ngân sách năm 2023 của tỉnh đạt hoặc vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao.

9. Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) phấn đấu thuộc nhóm khá của cả nước.

10. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với Chính quyền số là 95%.

11. Đơn giản hóa (rút ngắn thời gian giải quyết; tinh gọn hồ sơ; bãi bỏ; áp dụng cơ chế liên thông;…) ít nhất 20% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

12. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa theo quy định.

13. Thực hiện kiểm tra đột xuất về kết quả giải quyết thủ tục hành chính ít nhất 03 cuộc/năm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

14. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục tăng bình bình quân từ 5%/năm trở lên so với năm 2020.

15. Giảm 11 biên chế hành chính và 232 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2022 (theo Quyết định số 1101-QĐ/TU ngày 9/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

16. 100% người dân, doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt.

17. Công khai 100% kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, địa phương công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

18. Tiếp tục triển khai thực hiện việc duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

19. Phấn đấu đạt được mục tiêu đặt ra là tăng điểm trung vị Chỉ số DDCI 2023 ít nhất là 3 điểm đối với nhóm Sở, ban, ngành tăng lên xấp xỉ 83,0 điểm và đối với nhóm địa phương tăng lên xấp xỉ 80,0 điểm so với năm 2021-2022.

Về tổ chức thực hiện Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:  Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời phát động phong trào thi đua cải cách hành chính gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/01/2023 để tổng hợp, theo dõi. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định./.

Đính kèm: Quyết định số  1894 /QĐ-UBND

Huỳnh Thế NhiệmThống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 2883
  • Tất cả: 866292

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn