Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 25/10/223 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Ngày 13/11 /2023 Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  324/KH-CĐVC về tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó; mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

- Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cho đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của hệ thống chính trị về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Động viên đoàn viên, người lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

- Tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X đến các cấp công đoàn, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch nêu trên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp Lãnh đạo Cục Thống kê đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp của đơn vị như:

- Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các khẩu hiệu trên màn hình Led khổ rộng  tại trụ sở làm việc của  cơ quan Cục Thống kê;

- Tuyên truyền lên Trang Web Cục Thống kê Ninh Thuận toàn văn Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 để Công chức, người lao động, cán bộ và đoàn viên công đoàn đơn vị nghiên cứu, tiếp thu.

Đính kèm:   - Kế hoạch số 324 /KH-CĐVC;
    - Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 4904
  • Tất cả: 931356

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn