Kế hoạch Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia” đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thược hiện Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch số 3420/KH-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh;

Ngày 23/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1076 /KH-UBND về Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia vào chương trình chuyển đổi số. Qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân.

- Bám sát chủ đề hành động “Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển dữ liệu số, số hóa quy trình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023”; trọng tâm là xây dựng “chính quyền số”, là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc hình thành nền kinh tế số, công dân số, xã hội số; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra; cũng như góp phần thực hiện nhanh nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023; kịp  thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua Chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua Chuyển đổi số phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đồng bộ trong các hoạt động của đơn vị mình; chủ động xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương.

- Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ 6 tháng, sơ kết, tổng kết.

- Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Đính kèm: Kế hoạch số 1076/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 405
  • Trong tuần: 5352
  • Tất cả: 964399

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn