Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”; Để tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, làm động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và lao động, sản xuất kinh doanh…;

Ngày 22/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  1068/KH-UBND về Tổ chức thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng; Quyết định số 1526/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến.

2. Phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương có sự phối hợp, phân công chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

3. Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân với các điển hình tiên tiến.

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí và truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đính kèm: Kế hoạch số 1068 /KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 5476
  • Tất cả: 930491

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn