Phòng Tổ chức-Hành chính, đạt thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm 2018-2022
Phòng Tổ chức - Hành Chính, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 776/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  được thay thế theo các Quyết định số 36/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay có 09 công chức và người lao động. Trong đó; có 04 đảng viên, 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 03 công chức nghiệp vụ, 02 bảo vệ cơ quan, 01 lái xe, 01 tạp vụ.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, công chức và người lao động Phòng Tổ chức – Hành chính quyết tâm đoàn kết nội bộ, khắc phục hạn chế tồn tại, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những năm trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Phòng Tổ chức – Hành chính được quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo và sự phối hợp đồng bộ với các Phòng nghiệp vụ, các Chi cục Thống kê huyện, thành phố, sự đoàn kết nhất trí cao của công chức và người lao động toàn đơn vị. Theo đó, hàng năm đơn vị đều hoàn thành xuất sắc 100% Chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục giao với điểm chất lượng và thời gian đạt rất cao, trên 99% điểm kế hoạch. Cụ thể như sau:

Năm 2018:Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính hoàn thành xuất sắc 100% Chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục giao với điểm chất lượng và thời gian rất cao đạt tỷ lệ 99,45% điểm kế hoạch, cao hơn tỷ lệ chung của cơ quan Cục 1,63%.

Là đơn vị dẫn đầu thi đua khối cơ quan Cục, Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Phòng Tổ chức - Hành chính có 08 công chức và người lao động “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 01 công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 09 công chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (đạt tỉ lệ 100%); 01 công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sơ”; Phòng được Cục trưởng quyết định công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư quyết định công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2019:Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính hoàn thành xuất sắc 100% Chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục giao với điểm chất lượng và thời gian rất cao đạt tỷ lệ  99,58 % điểm kế hoạch, cao hơn tỷ lệ chung của cơ quan Cục 1,76 %

Phòng Tổ chức - Hành chính có 07 công chức và người lao động “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 01 công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 07 công chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (đạt tỉ lệ 100%); 01 công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sơ”; Phòng được Cục trưởng quyết định công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.


Năm 2020:
Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính hoàn thành xuất sắc 100% Chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục giao với điểm chất lượng và thời gian rất cao đạt tỷ lệ  99,71 % điểm kế hoạch, cao hơn tỷ lệ chung của cơ quan Cục 1,74 %

Phòng Tổ chức - Hành chính có 07 công chức và người lao động “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 07 công chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (đạt tỉ lệ 100%); 01 công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sơ”; Phòng được Cục trưởng quyết định công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2021:Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính hoàn thành xuất sắc 100% Chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục giao với điểm chất lượng và thời gian rất cao đạt tỷ lệ  99,75 % điểm kế hoạch, cao hơn tỷ lệ chung của cơ quan Cục 1,39 %.

Trong năm 2021 tập thể Phòng đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị dẫn đầu khối thi đua cơ quan Cục Thống kê, có 01 công chức được đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Phòng Tổ chức - Hành chính có 07 công chức và người lao động “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 09 công chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (đạt tỉ lệ 100%); 01 công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sơ”; Phòng được Cục trưởng quyết định công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2022:Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính hoàn thành xuất sắc 100% Chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục giao với điểm chất lượng và thời gian rất cao đạt tỷ lệ 99,81 % điểm kế hoạch, cao hơn tỷ lệ chung của cơ quan Cục 1,32 %

-Trong năm 2022 tập thể Phòng đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị dẫn đầu khối thi đua cơ quan Cục Thống kê, có 01 công chức được đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.Phòng Tổ chức - Hành chính có 07 công chức và người lao động “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 09 công chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (đạt tỉ lệ 100%); Phòng được Cục trưởng quyết định công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê  tặng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Với kết quả đạt được nhiều thành tích nêu trên, trước hết là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của toàn thể công chức và người lao động với tinh thần đoàn kết cao, hỗ trợ tích cực trong công việc, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo cục, sự phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ và các Chi cục Thống kê huyện, thành phố.

Bảng thống kê tỷ lệ thực hiện điểm thi đua theo kế hoạch giai đoạn 2013 – 2017 (giai đoạn trước 5 năm đề nghị khen thưởng)'

ĐVT: %

Tiêu chí

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện điểm thi đua

95,94

97,66

98,00

99,29

99,31


Bảng thống kê tỷ lệ thực hiện điểm thi đua theo kế hoạch giai đoạn 2018 – 2022 (giai đoạn 5 năm đề nghị khen thưởng)

ĐVT: %

Tiêu chí

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện điểm thi đua

99,45

99,58

99,71

99,75

99,81

+ Tăng so với năm 2017

0,14

0,27

0,40

0,44

0,50

+ Tăng so với năm trước

0,14

0,13

0,13

0,04

0,06

+ Tăng so với tỷ lệ chung của Cục

1,63

1,76

1,74

1,39

1,32


Tổng hợp thành tích đã được khen thưởng

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2018

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 50/QĐ-BKHĐT ngày17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 2019

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1673/QĐ-TCTK ngày 25/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

2020

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 87/QĐ-TCTK ngày 22/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

2021

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 47/QĐ-TCTKngày 24/01/2022 của Tổng cục trưởngTổng cục Thống kê.

2022

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 89/QĐ-TCTK ngày 17/01/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.


Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2017

Bằng khen

của Bộ trưởng

Quyết định số 145/QĐ-BKHĐT ngày 08/2/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2019

Bằng khen

của Bộ trưởng

Quyết định số 526/QĐ-BKHĐT ngày 07/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2021

 

Bằng khen

của Bộ trưởng

Quyết định số 690/QĐ-BKHĐT ngày 24/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022(Năm đề nghị)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số ...../QĐ-TTgCP .../.../......của Thủ tướng Chính phủ


Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính

- Hàng năm lãnh đạo phòng luôn quan tâm đến đổi mới công tác quản lý đơn vị bằng những giải pháp như: phân công công việc rõ ràng, cụ thể đến từng công chức và người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức và người lao động; thường xuyên siết chặt kỹ cương hành chính;

- Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của cục thống kê giao hàng năm cho phòng.Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ công chức và người lao động trong đơn vị; Ngoài ra phòng còn tham mưu lãnh đạo Cục thực hiện việc chuyển đổi quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008 sang xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại đơn vị, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm công tác đánh giá nội bộ hàng năm theo quy định.

Sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong những năm qua các công chức Phòng Tổ chức – Hành chính đã có 05 sáng kiến cấp cơ sở được Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê công nhận như:

- Năm 2018: Đã có sáng kiến cơ sở về “Giải pháp về Cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại và bình xét thi đua – khen thưởng hàng năm đối với công chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục”. (Sáng kiến được công nhận theo Quyết định số 468/QĐ-HĐSK ngày 01/10/2018 của Cục trưởng Cục Thống kê)

- Năm 2019: Đã có sáng kiến cơ sở về “Giải pháp ứng dụng phần mềm Excell vào công tác lập dự toán và theo dõi kinh phí các cuộc điều tra tại đơn vị. (Sáng kiến được công nhận theo Quyết định số 439/QĐ-HĐSK ngày 24/9/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê)

- Năm 2020: Đã có sáng kiến  cơ sở về  “Giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động trong đơn vị theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. (Sáng kiến được công nhận theo Quyết định số 467/QĐ-HĐSK ngày 29/9/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê)

- Năm 2021: Đã có sáng kiến  cơ sở về “Giải pháp đẩy mạnh việc phổ biến thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính của đơn vị. (Sáng kiến được công nhận theo Quyết định số 532/QĐ-HĐSK ngày 26/8/2021 của Cục trưởng Cục Thống kê)

- Năm 2022: Đã có sáng kiến  cơ sở về “Ứng dụng công nghệ Excell để hệ thống hóa cơ sở dữ liệu thống kê về công tác tổ chức cán bộ (giai đoạn 2018-2022) của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. (Sáng kiến được công nhận theo Quyết định số 527/QĐ-HĐSK ngày 25/8/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê)

Hầu hết các sáng kiến trên của phòng đều được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Những biện pháp để đạt được thành tích

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục Thống kê, Ban lãnh đạo Cục. Ban Lãnh đạo Phòng đã nghiên cứu sâu kỹ và triển khai đến công chức và người lao động trong Phòng từng nội dung cụ thể. Theo đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác lãnh đạo phòng đã quán triệt đến từng công chức phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí sau:

+ Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

+ Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý;

+ Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành  đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

+ Nêu quyết tâm toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất được giao;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của  đơn vị với lĩnh vực được giao phụ trách công tác Tổ chức-Hành chính;

+ Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan, hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

- Lãnh đạo phòng luôn chủ động giao việc cho từng công chức trên  phần mềm quản lý công việc (Tasgov) nhằm giám sát nội dung công việc của mỗi công chức xuyên suốt trong năm và hàng năm.

- Lãnh đạo phòng luôn nắm bắt tư tưởng công chức và người lao động trong Phòng an tâm công tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và các tổ chức đề ra, kêu gọi tinh thần đoàn kết nội bộ, hỗ trợ và chia sẻ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt các Quy chế, công khai đến toàn thể công chức và người lao động những nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích của công chức và người lao động trong Phòng như: Quy chế Thi đua, khen thưởng; Quy chế Sáng kiến; Quy chế Chi tiêu nội bộ…Đặc biệt là quan tâm triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các công chức và người lao động đều thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức; nội quy, quy chế của cơ quan; chấp hành sự phân công của tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm trong công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Cục về thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; Thực hiện ứng xử văn hóa trong hoạt động công vụ; có nếp sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu trong công tác; Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm được giao; Thực hiện tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, sẵn sàng tiếp thu sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ; Thẳng thắn phê bình, mạnh dạn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan để xây dựng cơ quan đạt danh hiệu cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa; Công chức và người lao động trực tiếp tham gia ý kiến đóng góp vào việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn và báo cáo kết quả công tác hàng năm của cơ quan; việc sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan khi có yêu cầu và thường xuyên giám sát các hoạt động của cơ quan để báo cáo đề xuất với Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo cơ quan xử lý khó khăn, vướng mắc và các vấn đề có phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức  đăng ký thi đua, phát động các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm.

- Toàn thể công chức và người lao động trong Phòng luôn quyết tâm hoàn thành 100 % kế hoạch công tác Tổng cục Thống kê và Lãnh đạo đơn vị giao.

- Hàng năm đều xây dựng Kế hoạch thực hiện Tập thể điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, hàng năm Tập thể phòng đều được Cục trưởng tặng Giấy khen nội dung này.

- Hàng năm đều có có công chức xây dựng Chương trình hành động cá nhân thực hiện gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, hàng năm phòng đều có 01 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen nội dung này.

Thực hiện chủ chương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước

Tập thể công chức và người lao động Phòng Tổ chức - Hành chính luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thời gian qua, việc thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng, Pháp luật của Nhà nước luôn được đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và của Chi bộ; đơn vị đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến công chức và người lao động nghiên cứu thực hiện. Trong đó cần tập trung như:  Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ; thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Luật cán bộ, công chức…Đồng thời luôn tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của  công chức và người lao động.

Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

- Song việc với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động  của tổ chức Đảng, Đoàn thể cũng được triển khai một cách đồng bộ góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Phổ biến đến công chức người lao động trong Phòng nội dung bản tin thông báo nội bộ, các văn bản có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, những nội dung kỷ niệm những ngày lễ lớn, tổ chức cho công chức và người lao động trong Phòng tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

- Bố trí, tạo điều kiện cho 100% công chức và người lao động của phòng được tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của cấp trên.

- Theo dõi giúp đỡ và tạo điều kiện cho công chức và người lao động đứng vào hàng ngũ của Đảng.

- Động viên công chức và người lao động trong Phòng tham gia tích cực các hoạt động của Đảng, Đoàn thể như: Tham gia các phong trào văn hóa- Thể thao hàng năm do Khối Thi đua các cơ quan trung ương, Cụm Công đoàn các cơ sở tổ chức hàng năm.

- Hàng năm đơn vị đều triển khai việc Cam kết đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đảng viên sau khi được nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08- QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết  là cấp ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bản cam kết là nội dung đăng ký kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại công chức, đảng viên cuối năm.

-Vận động Công chức và người lao động trong đơn vị tích cực tham gia đóng góp các quỹ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ ủng hộ Bếp ăn từ thiện của các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Quỹ phòng chống Covid-19… do các tổ chức, đoàn thể vận động ủng hộ hàng năm tại đơn vị và tại nơi cư trú.

Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu nổi bật nêu trên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá, công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm 2018 đến năm 2022.

Căn cứ tại Điểm c, Khoản 3, Điều 38 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022./.

Huỳnh Thế Nhiệm
 
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 393
  • Trong tuần: 5481
  • Tất cả: 930496

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn