Kế hạoch phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Thực hiện Kế hoạch số 5584/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ngày 11/01/2023, Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch số 14/KH-CTK về phát động hưởng ứng Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung thi đua được xác định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động toàn ngành về quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải gắn với thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thu hút đông đảo công chức và người lao động trong toàn ngành tham gia thường xuyên, có chất lượng tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể công chứcngười lao động về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

3. Xây dựng, công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để nhân rộng, phát triển những mô hình tích cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa của đơn vị toàn ngành.

4. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của các phòng thuộc cơ quan cục, các chi cục thống kê khu vực huyện, thành phố gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong toàn ngành.

5. Phát huy vai trò của toàn thể công chức và người lao động tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa công tác vận động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

6. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải thường xuyên triển khai sâu rộng đến các phòng nghiệp vụ, các chi cục Thống kê khu vực huyện, thành phố để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề trong triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến quyền lợi và tâm tư nguyên vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy sức mạnh, vai trò làm chủ của Nhân dân, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá công nhận và nhân rộng các mô hình tiên tiến ở các đơn vị toàn ngành.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Quán triệt trong công chức và người lao động nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận tại đơn vị với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tổ chức thực hiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của công chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân.

3. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.

Tập trung hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

5. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu, công chức. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những công chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

6. Triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại đơn vị, nơi xảy ra vụ việc.

7. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các phóng nghiệp vụ, các chi cục Thống kê khu vực huyện, thành phố tham gia giám sát; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động công chức toàn ngành tham gia trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.

8. Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận tổ chức các phòng nghiệp vụ, các chi cục Thống kê khu vực, thành phố tuyên truyền, vận động công chức và người lao động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, đoàn kết, đồng thuận, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, tiến bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

9. Toàn ngành phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Đính kèm: Kế hoạch 14/KH-CTK

Trần Bảo Uyên


 
 
  
 
 
 
 

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 416
  • Trong tuần: 5504
  • Tất cả: 930519

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn