Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11) trên địa bàn tỉnh năm 2022
Thực hiện Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;

Ngày 22/9/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  4155/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

a) Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả, trở thành hoạt động thường xuyên; qua đó, tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Tạo sự đồng thuận vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Gắn với việc triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XIV và các văn bản pháp luật mới ban hành.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09-11) năm 2022 là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm thực hiện. Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật; đồng thời, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 31/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh.

b) Các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm. Gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đính kèm: Kế hoạch số 4155/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 345
  • Trong tuần: 4268
  • Tất cả: 668935

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn