Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện, duy trì bền vững, ổn định các Chỉ số của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo;

Ngày 06/10/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 4343/UBND-VXNV về việc tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (các cơ quan, đơn vị, địa phương) tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 521/BC-MTTW-BTT ngày 21/9/2022. Trong đó chú trọng các nội dung:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 38/NQ- HĐND ngày 22/7/2022, Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương gắn công tác tuyên truyền bằng các sản phẩm cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền trực quan ở cấp cơ sở.

b) Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung rà soát quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ tục hành chính trong các cấp, các ngành, nội bộ cơ quan để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định còn rườm rà, phức tạp, không cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các cơ quan. c) Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm các biểu hiện tắc trách, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân và doanh nghiệp, thiếu trách nhiệm, sai sót vì lý do chủ quan trong thực thi công vụ; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, về công tác phòng chống tham nhũng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…(chỉ đạo xử lý nghiêm các biểu hiện, hành vi tiêu cực trong thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai; không thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thực thi công vụ - gắn với xem xét đánh giá - xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua - khen thưởng phù hợp). d) Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, phân định rõ về phân cấp quản lý, chức năng, nhiệm vụ; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời.

Đính kèm: Công văn số 4343/UBND-VXNV

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 579
  • Trong tuần: 4619
  • Tất cả: 869646

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn