Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 08/8/2022, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 51-KH/CB về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, một số nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Việc tổ chức học tập, quán triệtvà thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cấp ủy chi bộ và đảng viên, công chức và người lao động nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng kết hợp với tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

2. Đối tượng

Cấp ủy chi bộ, người đứng đầu các đơn vị, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Cục Thống kê.

3. Nội dung, tài liệu học tập

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

- Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đính kèm: Kế hoạch 51-KH/CB

Thanh Hùng

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 570
  • Trong tuần: 4196
  • Tất cả: 750975

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn