Đề án Tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Ngày 26/7/2022, Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận ban hành Đề án số 04-ĐA /TU về Tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể được xác định như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025, 100% cấp ủy các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy trình; 90% cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp đạt yêu cầu đề ra.

- Từ năm 2022 tất cả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh đều được tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện và tương đương; từ năm 2023- 2025 đến cấp xã và tương đương.

- Phấn đấu 98% cán bộ, đảng viên (không kể đảng viên được miễn sinh hoạt) tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên được cung cấp đủ tài liệu để nghiên cứu, học tập.

- 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được cung cấp thông tin, tài liệu chuyên đề và được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hàng năm.

- 98% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- 98% cấp ủy các cấp tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp huyện và tương đương đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả.

- 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đính kèm: Đề án số 04-ĐA/TU

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 876
  • Trong tuần: 6908
  • Tất cả: 831030

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn