Chỉ Thị về việc tăng cường công tác Thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thống kê Nhà nước; nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đưa hoạt động thống kê Nhà nước từng bước được thực hiện nhịp nhàng, đồng bộ giữa Cơ quan Thống kê Trung ương với thống kê bộ, ngành và địa phương;

Ngày 29 tháng 6 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp chính quyền, địa phương và tập trung vào các nội dung sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

a) Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công chủ trì (hoặc phối hợp) trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từng Sở, ngành theo lộ trình kế hoạch, tổ chức thực hiện cho từng năm đối với mỗi hoạt động cụ thể; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện theo quy định, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cục Thống kê tổng hợp) làm cơ sở cho việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc thực hiện Chiến lược.

b) Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa các Sở, ngành với Cơ quan Thống kê, giữa Sở, ngành với địa phương trong việc sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê nhằm thiết lập hệ thống thông tin thống kê quốc gia đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung (Cục Thống kê, Chi cục Thống kê khu vực, thành phố) với thống kê sở, ngành, địa phương.

c) Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp số liệu định kỳ cho Cơ quan Thống kê tỉnh để kịp thời biên soạn số liệu, báo cáo kinh tế-xã hội hằng tháng, hằng quý, hằng năm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND tỉnh.

d) Chủ động thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý điều hành trên địa bàn. Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định. Thống nhất sử dụng số liệu thống kê Nhà nước do cơ quan thống kê công bố.

đ) Đẩy mạnh cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính giữa Sở, ngành với Cơ quan Thống kê tỉnh nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê Nhà nước; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc khai thác và chia sẻ dữ liệu thống kê trong từng Sở, ngành cũng như kết nối giữa các Sở, ngành, địa phương với hệ thống thống kê tập trung.

e) Xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng bộ, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành nhanh của lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương.

g) Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế của thống kê Sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh để nâng cao hiệu quả của hoạt động thống kê. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê. Quan tâm thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê của Sở, ngành và các cơ quan chuyên môn.

2. Cục Thống kê

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, cập nhật kịp thời các thông tin, kịch bản tăng trưởng kinh tế; chú trọng công tác phân tích, dự báo để phục vụ kịp thời, hiệu quả hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành và địa phương.

c) Đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê; trong đó các dữ liệu khai thác có thể liên quan đến Sở, ngành và các lĩnh vực: thu, chi ngân sách, thuế, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, đăng ký về cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, dữ liệu quốc gia về dân cư,…

d) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

3. Sở Tài chính

Bảo đảm nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chủ động thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý, điều hành trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các phòng, ban huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất sử dụng thông tin, số liệu do Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo các phòng, ban huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thống kê để tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như: Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định; phối hợp thực hiện các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương,…

d) Củng cố nhân lực làm thống kê tại phòng, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban huyện và chức danh công chức thống kê chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; quan tâm thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê của phòng, ban, ngành, cơ quan chuyên môn cấp huyện; hằng năm,  phối hợp với Cơ quan Thống kê (thông qua Cục Thống kê) triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê tại các phòng, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện điều tra thống kê và các hoạt động thống kê khác để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của địa phương; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thống kê tại địa phương./.

Đính kèm: Chỉ thị số 11/CT-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 4757
  • Tất cả: 583801

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn