Kế hoạch Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/BCĐ ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022;

Ngày 29/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1820/KH-UBND về Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Xác định rõ định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu tại Chương trình số 02-CTr/BCĐ ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tiếp tục bám sát và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; các Nghị quyết chuyên đề đã ban hành trong năm 2021 và năm 2022.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp nhằm đảm bảo thực hiện đúng lộ trình cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 22/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

3. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa của chủ trương cải cách tư pháp trong đời sống xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022, cùng với phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, của tỉnh đề ra phương châm hành động năm 2022 “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

5. Công tác cải cách tư pháp phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, liên tục, có hiệu quả, với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về cải cách tư pháp.

Đính kèm: Kế hoạch số 1820/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 409
  • Trong tuần: 4866
  • Tất cả: 583910

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn