Kế hoạch Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nhằm mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025;

Ngày 29/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1825/KH-UBND về Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHTN; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, nhất là Bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

- Huy động sức mạnh của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh nhằm phát triển bền vững số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và Bảo hiểm thất nghiệp.

- Phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương giao).

2. Yêu cầu

- Xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp để tăng số người tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải xác định rõ nhiệm vụ và có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp với lộ trình phù hợp, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHTN theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

- Công tác triển khai phải bảo đảm nghiêm túc, tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố với cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ về BHXH, BHTN để nhân dân, doanh nghiệp thấy rõ vai trò, ý nghĩa của về BHXH, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia BHXH, BHTN.

- Chính quyền, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHXH, BHTN.

Đính kèm: Kế hoạch số 1825/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 408
  • Trong tuần: 4865
  • Tất cả: 583909

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn