Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Thực hiện Công văn số 1900-CV/BTGTU, ngày 06/04/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Nhằm tiếp tục cổ vũ, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển văn hóa đọc, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc vào dịp 21/4 hàng năm; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Ngày 07/4/2023, Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 1579-CV/ĐUK về Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quan tâm, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa đọc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; triển khai phổ biến, tuyên truyền nội dung Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam như: Hội thảo, tọa đàm, giới thiệu sách; khuyến khích các giải thưởng gắn với phong trào đọc; phát huy vai trò của hệ thống các thư viện trường học, thư viện tỉnh nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. Xây dựng lồng ghép các hoạt động quảng bá văn hóa đọc với các hoạt động văn hóa của đất nước, của tỉnh, cơ quan, đơn vị; phát huy những mô hình, không gian văn hóa nhằm thu hút, truyền cảm hứng, thúc đẩy cá nhân, gia đình, cộng đồng đến với sách; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên, trở thành nhu cầu tự thân của quần chúng, nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng lâu dài, bền vững. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao điểm vào dịp 21/4 hàng năm. Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát hiện, cổ vũ những mô hình hay trong việc đọc, nghiên cứu và áp dụng  tri thức từ sách vào cuộc sống; xây dựng, tổ chức, phát động, triển khai sôi nổi các phong trào đọc và làm theo sách, mang giá trị của sách đến với người đọc, qua đó tạo sức lan tỏa, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Tổ chức thực hiện Công văn nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã  tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến tất cả Đảng viên về các nội dung liên quan đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam . Đồng thời  chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan về tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại đơn vị Cục Thống kê./.

Đính kèm: Công văn số 1579 -CV/ĐUK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 156
  • Trong tuần: 6677
  • Tất cả: 962418

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn