Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 712
  • Tất cả: 135379
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ tự tuần thực học

Môn học

Số lớp/

 số phòng

Ghi chú

Tuần 21:11/1- 16/1/2016

Ngữ văn 12  chuẩn

6

**

Ngữ văn 11 chuẩn

7

*

Ngữ văn  11 chuyên

1

**

Tuần 22: 18/1- 26/1/2016

Ngữ văn 10 chuyên

1

**

Tuần 23: 25/1- 30/1/2016

Giải tích 12 chuẩn

6/8

Ngữ văn 12 chuyên

1

**

Tuần 24: 15/2- 20/2/2016

T.Anh 12 chuẩn

6

Hình học  12 chuẩn

6/8

Đại số 11 chuyên

1

*

Địa lý  10 chuẩn

8/11

Tuần 25 : 22/2- 27/2/2016

Sinh học  12 chuẩn

9

T.Anh 12 thí điểm

1

*

T.Anh  12 chuyên

1

*

T.Anh  11 chuẩn

7

Hóa học  11 chuyên

1

*

Ngữ văn 11 chuyên

1

*

T.Anh   11 chuyên

1

*

Hóa học 10 chuyên

1

*

T.Anh  10 chuyên

1

*

Hóa học 10 chuẩn

7

T.Anh  10 chuẩn

9

Tuần 26: 29/02- 05/3/2016

Lịch sử   12 chuẩn

7/9

Giải tich 12 chuyên

1/1

*

Hóa học 11 chuẩn

7

Đại số 11 chuẩn

7/7

Đại số 10  chuyên

1

*

Tuần 27: 7/3-12/3/2016

Địa lý 12 chuẩn

7/9

Hóa học  12 chuẩn

6/8

Vật lý 11 chuẩn

7/7

Vật lý 11 chuyên

1

*

Đại số 10 chuẩn

7/9

Tuần 28:14/3-19/3/2016

Vật lý  12 chuẩn

6/8

T.Anh   12 chuyên

1

*

Địa lý   11 chuẩn

7/9

T.Anh  11 chuyên

1

*

Sinh học   11 chuẩn

8

Sinh học   10 chuyên

1

*

Lịch sử  10 chuẩn

8/11

T.Anh  10 chuyên

1

*

Ngữ văn 10 chuyên

1

*

Vật lý  10 chuyên

1

*

Tuần 29: 21/3-26/3/2016

 

 

Vật lý  12 chuyên

1

*

Hóa học  12 chuyên

1

*

Sinh học   11 chuyên

1

Lịch sử  11 chuẩn

7/9

Vật lý 10 chuẩn

7/9

Sinh học   10 chuẩn

7/10

Tuần 30: 28/3-02/4/2016

Hình học  12 chuyên

1

*

Giải tich 12 chuẩn

7/8

Hóa học  11 chuyên

1

Ngữ văn  11 chuyên

1

**

Đại số  11  chuyên

1

*

Ngữ văn 10 chuyên, chuẩn

1

*

Hình học 10  chuyên

1

*

Tuần 31: 04/4 - 9/4/2016

Giải tich 12 chuyên

1/1

*

Ngữ văn  12 chuyên

1

**

T.Anh  12 thí điểm

1

*

T.Anh 12 chuần

7

Hình học  11 chuyên

1

*

Hóa học  10 chuẩn

7

T.Anh  11 chuần

7

T.Anh  10 chuẩn

9

Đại số 10  chuyên

1

*

Hóa học  10 chuyên

1

Tuần 32: 11/4- 16/4/2016

Hóa học  12 chuẩn

6/8

Hóa học 11 chuẩn

7

Hình học  10 chuẩn

7/9

Vật lý  10 chuyên

1

*

Tuần 33: 18/4- 23/4/2016

Vật lý  12 chuyên

1

*

T.Anh  12 chuyên

1

*

Hình học  11 chuẩn

7/7

T.Anh   11 chuyên

1

*

T.Anh  10 chuyên

1

*

Đại số 10 chuẩn

7/9

Tuần 34: 25/4- 30/4/2016

Đại số  11 chuẩn

7/7

Khối 12:  Kiểm tra học kỳ II

7

Tuần 35: 2/5- 07/5/2016

Khối 10, 11:  Kiểm tra học kỳ II

16
Ghi chú:

Dấu *( hoặc **): 01 tiết ( hoặc 2 tiết) giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tratheo Thời khóa biếu