Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1246/QĐ-TCTK 05/08/2020 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
1006/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020 Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Tải về
399/QĐ-UBND 16/10/2019 Quyết định Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, Ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Tải về
Số 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Tải về
Số 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê 2015 Tải về
Số 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Số 95/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Tải về
89/2015/QH13 23/11/2015 Luật Thống kê Tải về
số 65/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
12

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn