Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Thực hiện Hướng dẫn số 116-HD/BTGTU, ngày 04/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Ngày 21/04/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 74-HD /ĐUK về Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó,  nội dung tuyên truyền được xác định như sau:

1. Giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết số 27-NQ/TW; quá trình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét về thành tựu đạt được trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với xã hội nói chung và địa phương nói riêng; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan), những bài học kinh nghiệm rút ra sau 15 năm thực hiện Nghị quyết.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhất là các quan điểm lớn được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

3. Vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức đối với sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước, trong đó khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức là trọng trách của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

4. Tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, gương trí thức điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực để đội ngũ trí thức đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

5. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc và lợi dụng đội ngũ trí thức để chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời phê phán hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị trong một bộ phận trí thức hiện nay.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê căn cứ vào nội dung Hướng dẫn của Đảng ủy khối chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kết quả qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại đơn vị; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ trí thức nhằm khích lệ, động viên đội ngũ trí thức phát huy tinh thần yêu nước, ra sức lao động, học tập, công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, tôn vinh những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ trí thức. Đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Cục Thống kê Ninh Thuận./.

Đính kèm: Hướng dẫn số 74-HD /ĐUK;

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1017
  • Trong tuần: 5544
  • Tất cả: 826960

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn