Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023
Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-TCTK ngày 28/12/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023;

Cục Thống kê Ninh Thuận đã xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 theo Quyết định số 03/QĐ-CTK ngày 31/01/2023 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. Theo đó mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước và của Tổng cục Thống kê có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, công chức và người lao động trong và ngoài ngành Thống kê.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân, người dân trong hợp tác, phối hợp sử dụng và cung cấp thông tin thống kê.

- Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.

2. YÊU CẦU

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê phải thường xuyên, liên tục, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

- Chú trọng phổ biến tuyên truyền các văn bản mới ban hành liên quan đến hoạt động của Ngành và công tác thống kê, chú trọng tuyên tuyền các nội dung về phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa mô hình, hình thức phổ biến, tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để việc phổ biến, tuyên truyền được lan tỏa đến các cấp, các ngành và nhân dân.

Đính kèm: Quyết định 03/QĐ-CTK

Khánh NgânTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 581
  • Trong tuần: 4621
  • Tất cả: 869648

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn