Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)
Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 07/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022);

Ngày 08/9/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 58-HD /ĐUK vềTuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022). Theo đó; mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền được xác định như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc, tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc ta; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

2. Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp bước khó khăn, thoái trào trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng.

3. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Hồng Phong, đó là: Ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng Nhân dân, biết dựa vào Nhân dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo; luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng; là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

4. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đính kèm: Hướng dẫn số  58-HD /ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 4551
  • Tất cả: 670086

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn