Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Ngày 04/8/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 56 – HD/ĐUK về tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có trách nhiệm tự giác, đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nêu gương.

Đính kèm: Hướng dẫn số 56 – HD/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 6208
  • Tất cả: 632716

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn