Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Thực hiện Công văn số 2692-CV/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng;

Ngày 05/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 2920/UBND-VXNV về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện tốt Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”” và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xem đây là việc làm vừa cơ bản, vừa cấp bách, thường xuyên, liên tục.

b) Xác định việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều Đảng viên không được làm; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh… Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; trước mắt các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình trên địa bàn.

d) Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trở thành việc làm tự giác trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và làm theo Bác gắn với kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm.

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên truyền, như: Sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm, nhạc… để tôn vinh gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội…; tham gia, duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, xã; trên các trang mạng xã hội….

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Phát động phong trào để cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, phóng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

e) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt việc đánh giá hằng năm, sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, xử lý đối với các trường hợp có biểu hiện và việc làm thiếu trách nhiệm, vi phạm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đính kèm: Công văn số  2920/UBND-VXNV

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 791
  • Trong tuần: 5302
  • Tất cả: 555368

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn