Quyết định Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Ngày 06/6/2022, Tổng Cuc trưởng Tổng cục Thống kê ký Quyết định số 611/QĐ-TCTK Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê. Quy chế gồm IV Chương, 13 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, tại Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được xác định như sau:

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK gồm:

a) Tổng cục trưởng;

b) Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê là người được Tổng cục trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên về lĩnh vực số liệu thống kê kinh tế - xã hội (sau đây gọi chung là Người phát ngôn của TCTK);

c) Vụ trưởng và tương đương trở lên thuộc các đơn vị hành chính của TCTK được Tổng cục trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Người phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của CTK gồm:

a) Cục trưởng;

b) Trường hợp Cục trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Cục trưởng thực hiện (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn của CTK).

3. Thông tin của Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK, CTK gồm: họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử được công bố bằng văn bản cho các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Thông tin của Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TCTK được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của TCTK; thông tin của Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của CTK được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của CTK.

4. Trường hợp Người phát ngôn quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này nếu không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải báo cáo Tổng cục trưởng để Tổng cục trưởng xem xét, ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

5. Việc giao nhiệm vụ người phát ngôn, ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản. Ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm c, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2 Điều này chỉ áp dụng trong từng trường hợp cụ thể và có thời hạn nhất định. Khi thực hiện ủy quyền phải đăng tải họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người được ủy quyền phát ngôn và văn bản ủy quyền trên Trang thông tin điện tử của TCTK, CTK hoặc niêm yết tại trụ sở đơn vị (Đối với CTK chưa có trang thông tin điện tử) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

6. Người phát ngôn của TCTK, Người được ủy quyền phát ngôn của TCTK và CTK không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Đính kèm: Quyết định số 611/QĐ-TCTK; Quy chế kèm theoQĐ 611/ QĐ-TCTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 571
  • Trong tuần: 4197
  • Tất cả: 750976

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn