Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Thực hiện Thông báo số 134/TB-VPCP ngày 04/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 02/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 2383/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022). Đẩy mạnh thi đua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới phong trào thi đua, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

b) Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), như: “Toàn dân  chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,....Trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa nhà dột nát tại các huyện nghèo bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng (các xã an toàn khu), những khu vực khó khăn (các xã đặc biệt khó khăn).

c) Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Tăng tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ năng lực, phẩm chất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy.

d) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định về thi đua, khen thưởng để tổ chức thực hiện phù hợp ngay sau khi Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Đính kèm:  Công văn số 2383/UBND-VXNV

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 4563
  • Tất cả: 554629

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn