Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 202
Ngày 13 /01/2022, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số  30/KH-CTK về phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2022. Theo đó, mục đích, yêu cầu và nội dung thi đua được xác định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của công chức và người lao động đơn vị, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ, chính quyền và được triển khai đồng bộ, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong cơ quan.

3. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cụ thể để tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị như: Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 06/11/2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào các tôn giáo”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng giáp ranh trên địa bàn tỉnh” và các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; trong vùng đồng bào các tôn giáo, dân tộc; về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

2. Phát động toàn thể công chức và người lao động tham gia xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phấn đấu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 Cơ quan Cục Thống kê đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong đó, đơn vị được xếp loại Tốt hoặc khá.

3. Phong trào thi đua phục vụ cấp ủy Chi bộ, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội ổn định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, có trọng tâm, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động công chức và người lao động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn của địa phương, đất nước và tham gia xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả trong phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; chú trọng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo đảm an ninh trật tự.

6. Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự trong cơ quan; tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ phong trào thi đua./.

Đính kèm: Kế hoạch số   30 /KH- CTK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 379
  • Trong tuần: 3384
  • Tất cả: 510427

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn