Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Ngày 24/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022. Theo đó, mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến các chỉ số được xác định như sau:

- Mục tiêu

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến các chỉ số

+ Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Ninh Thuận (PAPI) phấn đấu tăng 10 bậc so với năm 2021, góp phần đến năm 2025 nằm trong TOP 20 tỉnh, thành phố xếp hạng cao của cả nước (theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

+ Chỉ số PCI phấn đấu tăng 0,5-1 điểm so với năm 2021 (theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh), góp phần đến năm 2025 nằm trong TOP 15 tỉnh, thành phố xếp hạng cao của cả nước (theo Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

+ Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) phấn đấu tăng 1% so với năm 2021, phấn đấu đến năm 2025 đạt mức từ 90% trở lên, nằm trong TOP 25 tỉnh, thành phố xếp hạng cao của cả nước (theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

+ Chỉ số sẵn sàng cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) phấn đấu tiếp tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố.

Về nội dung tổ chức thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời phát động phong trào thi đua cải cách hành chính gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/01/2022 để tổng hợp, theo dõi. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định./.

Đính kèm: Quyết định số 2395/QĐ-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 749
  • Trong tuần: 5260
  • Tất cả: 555326

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn